บิ๊กอ๊อดอำลาตำแหน่งนายกส.บอล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร HOUSE OF THAI FOOTBALL สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ขึ้น

โดยในการประชุม พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยอุปนายก นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์, นายยุทธนา หยิมการุณ, นายธนะศักดิ์ สุระประเสริฐ นางสาวศิริมา พานิชชีวะ, นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ และ นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ, พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ, นายณรงค์ ห้วยหงษ์ทอง, นางศุภวัลย์ ศุภศิริ, รศ.ดร. วิชิต คะนึงสุขเกษม, นายศศิศ สิงห์โตทอง, นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์, นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร, นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ และ นายสมเกียรติ กิตติธรกุล สภากรรมการ, พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน และ กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธาน บริษัท ไทยลีก จำกัด รวมถึงสโมสรสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 80 สโมสร โดยแบ่งเป็น สมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 66 สโมสร และ สมาชิกผู้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง 14 สโมสร

พร้อมกันนี้ยังมี ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการการประชุม ประกอบด้วย นางสาว กมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร จากสำนักกฏหมาย ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ, -Ms. Kanya Keomany (FIFA Council Members), Mr. Sanjeevan Balasingam (Director FIFA Member Associations Asia & Oceania), Mr. Rolf Tanner (Head of Member Association Governance), Mr. Lorenzo Fofi (MA Regional Coordinator Member Association Division: Asia & Oceania) ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า

Mr. Vahid Kardany (Deputy General Secretary – Member Association Division), Ms. Phawadee Nhodkeo (Head of ASEAN Unit – Member Association Division) ตัวแทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี และ Major General Sameth (President), Mr. Winston Lee (General Secretary)ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ เข้าร่วมสังเกตการการประชุม

สำหรับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ 28 ซึ่งการลงมติในแต่ละวาระจะใช้การลงคะแนนเสียงโดยการลงมติ และ สรุปผลการลงคะแนน

วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 55 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 55 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของนายกสมาคม

สุนทรพจน์ นายกสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 “8 ปี เพื่อรากฐานฟุตบอลไทย”

บิ๊กอ๊อดอำลาตำแหน่งนายกส.บอล

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม

1. นายสิรภพ ตรีเนตร สโมสรสุโขทัย เอฟซี

2. คำพูดจาก สล็อต777 นายกันตพัฒน์ กิติพงษ์สิริภัค สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด

3. นาย อิศเรศ พึ่งเสือ สโมสร บางกอก เอฟซี

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 63 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 63 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการเสนอ

4.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม

นายสิทธิศักดิ์ ตรัยรัตนาธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13265 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของสมาคม ตั้งแต่ปี 2566 2567 และ 2568 ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองข้อ 76

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 63 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 63 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม ตามที่ได้มีการเสนอ

4.3 รายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 62 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 62 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา

4.4 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 62 สโมสร ลงมติงดออกเสียง 1 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 63 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดง รายรับ – รายจ่าย ซึ่งได้ตรวจสอบและลงนามในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตโดย นายสิทธิศักดิ์ ตรัยรัตนาธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13265 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของสมาคม ตั้งแต่ปี 2566 2567 และ 26568

4.5 การรับรองฐานะการเงิน

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 59 สโมสร ลงมติงดออกเสียง 4 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 63 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองฐานะการเงิน

4.6 การขออนุมัติงบประมาณ

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 61 สโมสร ลงมติงดออกเสียง 3 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 64 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบประมาณ

4.7 การขออนุมัติรับสมาชิก

สำหรับปีนี้ มีผู้ที่แสดงความจำนงสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ จำนวน 47 รายชื่อประกอบด้วย

>>>รายชื่อสมาชิกใหม่

ในวาระนี้ จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 63 สโมสร ลงมติงดออกเสียง 1 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 64 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติรับสมาชิก